Vnitrostátní seznam funkcí PEP:
Prezident republiky + vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
Předseda vlády
Vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník):

 • -  ministerstvo – ministr, náměstek ministra, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,

 • -  Český statistický úřad – předseda, místopředsedové,

 • -  Český úřad zeměměřický a katastrální – předseda, místopředseda,

 • -  Český báňský úřad – předseda, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy,

 • -  Úřad průmyslového vlastnictví – předseda, zástupce,

 • -  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – předseda, místopředsedové,

 • -  Správa státních hmotných rezerv – předseda, zástupce,

 • -  Státní úřad pro jadernou bezpečnost – předsedkyně, ředitelé sekcí,

 • -  Národní bezpečnostní úřad – ředitel, náměstci ředitele,

 • -  Energetický regulační úřad – předseda Rady ERÚ, členové Rady ERÚ,

 • -  Úřad vlády České republiky – vedoucí Úřadu vlády, náměstek pro řízení sekce, státní

  tajemník,

 • -  Český telekomunikační úřad – předsedkyně Rady ČTÚ, členové Rady ČTÚ,

 • -  Úřad pro ochranu osobních údajů – předsedkyně, místopředseda,

 • -  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – předseda, místopředsedové,

 • -  Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí – předseda,

  členové Úřadu,

 • -  Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – předseda, místopředseda,

 • -  Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – ředitel, náměstci,

 • -  Národní sportovní agentura – předseda, místopředsedové,

  Člen Parlamentu České republiky

 • -  poslanec,

 • -  senátor,

 • -  vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny,

 • -  vedoucí Kanceláře Senátu,

  Člen řídícího orgánu politické strany a politického hnutí – předseda, místopředsedové, Vedoucí představitel územní samosprávy

 • -  primátor,

 • -  náměstek primátora,

 • -  tajemník magistrátu,

 • -  ředitel Magistrátu hlavního města Prahy,

 • -  hejtman,

 • -  náměstek hejtmana,

 • -  ředitel krajského úřadu,

 • -  starosta obce s rozšířenou působností,

  Soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky

 • -  soudce Ústavního soudu,

 • -  soudce Nejvyššího správního soudu,

 • -  soudce Nejvyššího soudu,

 • -  nejvyšší státní zástupce,

page1image1495634848

Člen bankovní rady centrální banky

 • -  guvernér,

 • -  viceguvernér,

 • -  člen bankovní rady České národní banky,

  Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru

 • -  Policie České republiky – policejní prezident, ředitelé krajských ředitelství Policie České republiky,

 • -  Generální inspekce bezpečnostních sborů – ředitel,

 • -  Bezpečnostní informační služba – ředitel,

 • -  Vojenské zpravodajství – ředitel,

 • -  Úřad pro zahraniční styky a informace – ředitel,

 • -  Armáda České republiky – náčelník Generálního štábu Armády České republiky, ředitelé krajských vojenských velitelství,

 • -  Hradní stráž – velitel,

 • -  Vojenská kancelář prezidenta republika – náčelník,

  Člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem – člen představenstva, stejně jako každý další člen správního, řídícího nebo kontrolního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (obchodní korporace, v níž Česká republika přímo nebo nepřímo vlastní více jak 50% podíl),

  Velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie9 anebo v mezinárodní organizaci

  • -  velvyslanci,

  • -  generální konzulové,

  • -  chargé d’affaires,

  • -  poslanec Evropského parlamentu,

  • -  člen Evropské komise,

  • -  soudce Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva,

   Mezinárodního soudního dvora, Mezinárodního trestního soudu nebo jiného

   mezinárodního soudu,

  • -  zástupce České republiky v Evropské centrální bance, Evropském účetním dvoru,

   Radě Evropy, NATO, OSN (včetně jejích fondů, programů, přidružených organizací a specializovaných agentur, např. IMF, UNESCO, WTO apod.), OECD, WTO, EUROPOL, MOV, OBSE apod.

   Zdroj
   METODICKÝ POKYN č. 7 Finančního analytického úřadu ze dne 9. října 2020